Příspěvky na očkování 2017

Příspěvek na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění můžete využít společně s příspěvky v programu DĚTI  nebo v programu DOSPĚLÍ.

Dále můžete při splnění stanovených podmínek získat i příspěvek v programu MAMINKA
a BEZPŘÍSPĚVKOVÍ DÁRCI KRVE.

Děti (do 18 let)

Příspěvek na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění pro děti do 18 let:

 • až 150 Kč na očkování proti chřipce
 • 500 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě
 • 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A
 • 1 000 Kč na očkování proti lidským papilomavirům (pro dívky od 14 do 18 let; pro chlapce do 18 let dle lékařského doporučení)
 • 500 Kč na očkování pro cesty do zahraničí (očkování proti žluté zimnici, japonské encefalitidě, břišnímu tyfu a vzteklině)
 • 2 500 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám
 • 1 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A pro dobrovolníky od 15 let působící ve zdravotnickém zařízení.

Jak získat příspěvek?

Předložte doklad o zaplacení očkovací látky proti danému onemocnění (ne starší než 3 měsíce) a potvrzení o její aplikaci na kterékoli pobočce VZP nebo je zašlete poštou spolu se žádostí o proplacení příspěvku. Příspěvek je poskytován na očkovací látku a její aplikaci. Podmínky k čerpání příspěvků na očkování naleznete v odstavci níže, podrobné podmínky naleznete zde.

Dospělí (nad 18 let)

Příspěvek na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění pro dospělé od 18 let:

 • až 150 Kč na očkování proti chřipce (určeno dospělým do 65 let)
 • 500 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě
 • 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B
 • 500 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám
 • 500 Kč na očkování pro cesty do zahraničí (očkování proti žluté zimnici, japonské encefalitidě, břišnímu tyfu a vzteklině); při žádosti o příspěvek na očkování proti vzteklině klient podepíše čestné prohlášení
 • 1 000 Kč na očkování proti pásovému oparu (určeno dospělým od 50 let)
 • 1 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B pro dobrovolníky působící ve zdravotnickém zařízení.

Jak získat příspěvek?

Předložte doklad o zaplacení očkovací látky proti danému onemocnění (ne starší než 3 měsíce) a potvrzení o její aplikaci na kterékoli pobočce VZP nebo je zašlete poštou spolu se žádostí o proplacení příspěvku. Podmínky k čerpání příspěvků na očkování naleznete v odstavci níže, podrobné podmínky naleznete zde.

Podmínky čerpání finančních příspěvků na očkování

Žadatel o příspěvek na očkování musí předložit originál dokladu o nákupu a aplikaci očkovací látky a lékařem potvrzený doklad o provedení vakcinace:

 1. originální platební doklad (účetní/daňový dle zákona o účetnictví) o nákupu a aplikaci očkovací látky musí být vystavený od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017 a při žádosti o příspěvek nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení. Musí mít tyto podstatné náležitosti:
 • rozsah a předmět plnění (účel vystavení dokladu, název zboží/služby)
 • označení osoby, pro kterou je plnění určeno
 • identifikaci firmy/zařízení (IČ), kde klient zakoupil očkovací látku
 • datum vystavení dokladu
 • uhrazená cena v Kč (jedna částka zahrnující cenu nakoupené očkovací látky a aplikace – v případě zakoupení u lékaře).
 1. potvrzení o aplikaci očkovací látky:
 • očkovací průkaz
 •  není-li předložen očkovací průkaz, pojištěnec musí aplikaci očkovací látky doložit formulářem „potvrzení o aplikaci“ s následujícími údaji:
  • název onemocnění
  • název očkovací látky
  • jméno a příjmení pojištěnce (nositele příspěvku)
  • číslo pojištěnce
  • datum aplikace
  • razítko a podpis lékaře.

Příspěvek je poskytován na:

 • očkovací látku i její aplikaci
 • jakoukoli dávku z očkovacího schématu.

V roce, kdy pojištěnec dovrší 18 let, může čerpat příspěvek buď v programu DĚTI, nebo DOSPĚLÍ. Podmínka věku stanovená v rámci jednotlivých příspěvků musí být splněna k termínu aplikace.

Podmínky čerpání příspěvku:

 • o příspěvek může žádat pojištěnec VZP, který nedluží na pojistném vč. příslušenství na veřejné zdravotní pojištění
 • příspěvek nemohou čerpat osoby, u nichž je VZP v systému zdravotního pojištění jen výpomocnou zdravotní pojišťovnou
 • pojištěnec, který splňuje všechny stanovené podmínky, může žádat o příspěvek v době trvání programu 
 • žádost o příspěvek může podat osoba starší 18 let (o příspěvek žádá klient sám nebo jím zmocněná osoba, která předloží vyplněný formulář Plné moci) nebo zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let
 • žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 30. 11. 2017
 • čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 30. 11. 2017 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.

K žádosti o příspěvek u dítěte, které bylo očkováno u jiného než registrujícího praktického lékaře, musí být doloženo čestné prohlášení zákonného zástupce.

O příspěvek na očkování proti vybranému infekčnímu onemocnění lze žádat v roce 2017 pouze jednou. Pokud klient nevyčerpá příspěvek na vybrané onemocnění v max. výši, nelze jej dočerpávat.

VZP není ze zákona odpovědná za dostupnost očkovacích látek na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Poskytování příspěvků na vybraná očkování není vázáno na zajištění příslušných očkovacích látek na trhu.


Příspěvek na očkování proti chřipce nebude poskytnut pojištěncům, kteří mají nárok na úhradu tohoto očkování z veřejného zdravotního pojištění:

 • pojištěnci nad 65 let věku
 • pojištěnci po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, pojištěnci, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem, pojištěnci umístění ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Příspěvek nebude těmto pojištěncům poskytnut ani na doplatek rozdílu v ceně vakcín, pokud si při očkování proti chřipce vyberou jinou vakcínu než tu, která jim je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.


Příspěvek na očkování proti žloutence pro dobrovolníky působící ve zdravotnickém zařízení

 1. Příspěvek je určen pojištěncům od 15 let, kteří vykonávají dobrovolnickou činnost u poskytovatele zdravotních služeb (zdravotnické zařízení).
 2. Příspěvek do výše 1 500 Kč se vztahuje na očkování proti:
 • hepatitidě A – pro pojištěnce ve věku od 15 let výše
 • hepatitidě B nebo A/B (kombinovaná vakcína) – pro pojištěnce od 18 let výše. 
 1. Podmínkou je předložení potvrzení o vykonávání dobrovolnické činnosti s těmito údaji:
 • název a adresa zdravotnického zařízení
 • jméno a příjmení pojištěnce
 • datum narození pojištěnce
 • razítko a podpis koordinátora dobrovolníků/dobrovolnického programu či garanta programu.
 1. Dobrovolníci mohou čerpat příspěvek na hepatitidu pouze v rámci své skupiny.

Nejste členem klubu?

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat benefity pro celou rodinu. Využít můžete některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Více o klubu


Jak se stát pojištěncem VZP?

Využijte možnosti přihlásit se k VZP on-line.


Kalkulačka příspěvků


 
Informace o klubu

Nenechte si nic utéct