Příspěvky na očkování 2018

Příspěvek na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění můžete využít společně s příspěvky v programu DĚTI  nebo v programu DOSPĚLÍ.

Dále můžete při splnění stanovených podmínek získat i příspěvek v programu MAMINKA
a BEZPŘÍSPĚVKOVÍ DÁRCI KRVE.

Děti (do 18 let)

Příspěvek na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění pro děti do 18 let:

 • až 150 Kč na očkování proti chřipce
 • 500 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě
 • 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A
 • 1 000 Kč na očkování proti lidským papilomavirům (dětem od 14 do 18 let)
 • 500 Kč na očkování pro cesty do zahraničí (očkování proti žluté zimnici, japonské encefalitidě, břišnímu tyfu a vzteklině)
 • 2 500 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám

Jak získat příspěvek?

Předložte doklad o zaplacení očkovací látky proti danému onemocnění (ne starší než 3 měsíce) a potvrzení o její aplikaci na kterékoli pobočce VZP nebo je můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence

Příspěvek je poskytován na očkovací látku. K žádosti o příspěvek na očkování proti chřipce a meningokokovým nákazám je třeba doložit Čestné prohlášení – očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Pokud je dítě očkováno u jiného než registrujícího lékaře předkládá klient k žádosti Čestné prohlášení – očkování dítěte u jiného než registrujícího lékaře. K žádosti o příspěvek na očkování proti vzteklině Čestné prohlášení – očkování proti vzteklině v rámci plánovaného vycestování

Podrobné podmínky k čerpání příspěvků naleznete zde.

Dospělí (nad 18 let)

Příspěvek na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění pro dospělé od 18 let:

 • až 150 Kč na očkování proti chřipce (určeno dospělým do 65 let)
 • 500 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě
 • 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B (včetně kombinované vakcíny A/B)
 • 500 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám
 • 500 Kč na očkování pro cesty do zahraničí (očkování proti žluté zimnici, japonské encefalitidě, břišnímu tyfu a vzteklině)
 • 1 000 Kč na očkování proti pásovému oparu (určeno dospělým od 50 let)
 • 1 000 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B (včetně kombinované A/B) pro dobrovolné hasiče

Jak získat příspěvek?

Předložte doklad o zaplacení očkovací látky proti danému onemocnění (ne starší než 3 měsíce) a potvrzení o její aplikaci na kterékoli pobočce VZP nebo je můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence

Příspěvek je poskytován na očkovací látku. K žádosti o příspěvek na očkování proti chřipce a meningokokovým nákazám je třeba doložit Čestné prohlášení – očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, k žádosti o příspěvek na očkování proti vzteklině Čestné prohlášení – očkování proti vzteklině v rámci plánovaného vycestování

Podrobné podmínky k čerpání příspěvků naleznete zde.

Podmínky čerpání finančních příspěvků na očkování

Žadatel o příspěvek na očkování musí předložit originál dokladu o nákupu očkovací látky a lékařem potvrzený doklad o provedené vakcinaci nebo očkovací průkaz:

1.   originální platební doklad (účetní/daňový dle zákona o účetnictví) o nákupu a aplikaci očkovací látky musí být vystavený od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018 a při žádosti o příspěvek nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení. Musí mít tyto podstatné náležitosti:

 • označení dokladu (název dokladu) 
 • rozsah a předmět plnění (účel vystavení dokladu, název zboží/služby)
 • označení osoby, pro kterou je plnění určeno
 • identifikaci firmy/zařízení (IČ), kde klient zakoupil očkovací látku
 • datum vystavení dokladu
 • uhrazená cena v Kč (jedna částka zahrnující cenu nakoupené očkovací látky a aplikace – v případě zakoupení u lékaře).

2.   potvrzení o aplikaci očkovací látky:

 • očkovací průkaz
 •  není-li předložen očkovací průkaz, pojištěnec musí aplikaci očkovací látky doložit formulářem „potvrzení o aplikaci“ s následujícími údaji:
  • název onemocnění
  • název očkovací látky
  • jméno a příjmení pojištěnce (nositele příspěvku)
  • číslo pojištěnce
  • datum aplikace
  • razítko a podpis lékaře.

Příspěvek je poskytován na:

 • očkovací látku
 • jakoukoli dávku z očkovacího schématu.

V roce, kdy pojištěnec dovrší 18 let, může čerpat příspěvek buď v programu DĚTI, nebo DOSPĚLÍ. Podmínka věku stanovená v rámci jednotlivých příspěvků musí být splněna k termínu aplikace.

Podmínky čerpání příspěvku:

 • o příspěvek může žádat pouze pojištěnec VZP, který nedluží na pojistném vč. příslušenství na veřejné zdravotní pojištění a nemá toto očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění
 • příspěvek nemohou čerpat osoby, u nichž je VZP v systému zdravotního pojištění jen výpomocnou zdravotní pojišťovnou
 • pojištěnec, který splňuje všechny stanovené podmínky, může žádat o příspěvek v době trvání programu 
 • žádost o příspěvek může podat osoba starší 18 let (o příspěvek žádá klient sám nebo jím zmocněná osoba, která předloží vyplněný formulář Plné moci) nebo zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let
 • žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 30. 11. 2018
 • čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 30. 11. 2018 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.

VZP si vyhrazuje právo program v průběhu roku upravovat, případně ukončit při vyčerpání stanoveného finančního limitu.

K žádosti o příspěvek u dítěte, které bylo očkováno u jiného než registrujícího praktického lékaře, musí být doloženo čestné prohlášení zákonného zástupce.

O příspěvek na očkování proti vybranému infekčnímu onemocnění lze žádat v roce 2018 pouze jednou. Pokud klient nevyčerpá příspěvek na vybrané onemocnění v max. výši, nelze jej dočerpávat.

VZP není ze zákona odpovědná za dostupnost očkovacích látek na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Poskytování příspěvků na vybraná očkování není vázáno na zajištění příslušných očkovacích látek na trhu.


Příspěvek na očkování proti chřipce nebude poskytnut pojištěncům, kteří mají nárok na úhradu tohoto očkování z veřejného zdravotního pojištění:

 • pojištěnci nad 65 let věku
 • pojištěnci po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, pojištěnci, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem, pojištěnci umístění ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem
 • pojištěnci s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci

Příspěvek nebude těmto pojištěncům poskytnut ani na doplatek rozdílu v ceně vakcín, pokud si při očkování proti chřipce vyberou jinou vakcínu než tu, která jim je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.


Příspěvek na očkování proti meningokovým nákazám nebude poskytnut klientům, kteří čerpali příspěvek na očkování proti meningokovým nákazám v roce 2017/2018, nebo kteří mají nárok na úhradu tohoto očkování z veřejného zdravotního pojištění:

 • pojištěnci s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Nejste členem klubu?

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat benefity pro celou rodinu. Využít můžete některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Více o klubu


Jak se stát pojištěncem VZP?

Využijte možnosti přihlásit se k VZP.


Jak se stát pojištěncem VZP?

Je to snadné - vyplňte formulář na webu


Kalkulačka příspěvků


 
Informace o klubu

Nenechte si nic utéct