O vyplacení příspěvku pro klienty VZP do věku 17 let + 364 dnů může žádat:

  • Zákonný zástupce – rodič nositele příspěvku, při čerpání příspěvku se prokazuje úřední listinou (např. rodným listem dítěte, údajem o dítěti v občanském průkazu).
  • Zplnomocněná osoba – pokud se rodič (zákonný zástupce) nositele příspěvku nedostaví osobně, musí mít osoba, která jedná v zastoupení, plnou moc k podání žádosti o příspěvek. Plná moc nemusí být úředně ověřena. Zplnomocněná osoba současně při žádosti o příspěvek doložit úřední listinu (např. rodný list), která prokazuje, že zmocnitel je zákonným zástupcem dítěte.
  • Instituce, které bylo dítě svěřeno do péče – dětský domov, kojenecký ústav, sociální ústav apod. Zaměstnanec instituce doloží svěření dítěte do péče.
  • Osvojitel, opatrovník, poručník, pěstoun – tito zástupci doloží soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče či soudní rozhodnutí, ze kterého je odvoditelné, že v běžných záležitostech řídí jednání dítěte a rovněž za něj jedná. Pěstoun nemůže rozhodovat samostatně, je nutný souhlas některého ze zákonných zástupců dítěte. Souhlas zákonných zástupců je možné nahradit například čestným prohlášením pěstouna o neznámém místě pobytu zákonného zástupce či nemožnosti jej kontaktovat.